Serveis principals

+Arquitectura

FPA pot oferir una arquitectura de gran qualitat a mida de les necessitats del client, que assoleixi tots els seus objectius, formals, funcionals i econòmics, tan en la condició d’autors com en la de col·laboradors en diferents àrees del projecte.

L’empresa té una estructuració integral respecte la producció arquitectònica basada en 5 unitats productives al servei de l’arquitectura, i 3 unitats de suport: una unitat del cap de despatx , una unitat de gestió, i una de serveis interns, amb aquest equip pluridisciplinar s’abasta la pràctica totalitat d’especialitats que integren el disseny arquitectònic.

La nostra plantilla i els nostres col·laboradors habituals són arquitectes i tècnics d’edificació i enginyeria especialitzats en el disseny d’edificis, calculistes d’estructures, consultors constructius, especialistes en amidaments i pressupostos, en gestió de residus i en seguretat i salut.

+Planificació urbanística

La dedicació a la Planificació i Ordenació Urbanística General i a la derivada, així com als instruments de gestió urbanística ha estat una característica distintiva de FPA des de la seva creació.

L’especialització acadèmica del cap del despatx en la Planificació Urbana i els anys dedicats a serveis a l’administració pública, donen una visió general que permet enfocar i resoldre de manera avantatjosa els delicats equilibris que es produeixen en l’ordenació territorial.

Actualment l’empresa disposa d’una unitat especialitzada en urbanisme, amb dos arquitectes titulars i un ajudant, dedicats permanentment a la redacció de Planejament Urbanístic.

+Direcció d'obres

Dirigir obres i la seva execució és l’activitat en que FPA ha destacat de manera més notable en els darrers anys, havent participat en obres molt importants inclús emblemàtiques pel país.

Dotats de protocols i processos propis per garantir una qualitat del servei que està certificada, els nostres tècnics, seleccionats i en formació contínua, segueixen les obres amb una dedicació absoluta per aconseguir els objectius de qualitat i econòmics que ens ha encarregat el client.

L’esperit de millora constant en la prestació del servei ens porta a revisar de manera critica els nostres processos per assegurar que sempre estan adequats tan als requeriments normatius, com els del propi client.

+Gestió

FPA com a Planning & Project Managers i Consultors de Construcció, ofereix encarregar-se de la gestió amb la tècnica metodològica més avançada de qualsevol procés de transformació, tan del sòl com de l’edificació de nova planta i de manteniment de manera integral, o bé gestionant la seva execució per lots de contractació.

Assolir el objectius globals del client és la nostra missió, els aspectes temporals, econòmics i de qualitat són en aquest missió els determinats.

Els nostres serveis Planning, Project & Construction Management, abasten tan la programació de tot els procés, com la redacció o contractació externa de tots els agents i instruments necessaris per assolir els objectius encarregats, que poden consistir tan en la transformació de sòl, com en la construcció i posada en funcionament de nous edificis i equipaments.

Visió

FPA vol ser coneguda en l’àmbit de Catalunya com una agrupació professional de persones ben organitzada, amb mitjans, educació, formació i experiència, capaç de projectar, dirigir i gestionar de manera puntual o integrada tots els processos de transformació, dins del marc legal i amb les tècniques de l’arquitectura, l’urbanisme  i les enginyeries.

També cerca un reconeixement pel seu compromís amb la satisfacció professional i humana dels seus membres, dels seus clients i dels altres agents que intervenen en els processos, per la seva inversió en innovació, recerca i desenvolupament de mètodes, tot amb el major respecte a la legalitat vigent i a les recomanacions en matèria de seguretat, medi ambient i drets humans.

La nostra missió

– Projectar, dirigir i gestionar transformacions en el medi natural per ordenar i habilitar espais en el marc legal i amb les tècniques de l’arquitectura, l’urbanisme i les enginyeries.

– Operar majoritàriament a Catalunya i ser reconeguda com a organització compromesa amb la millora dels seus processos interns, amb el respecte per normativa vigent i amb la satisfacció del client i dels membres de l’organització i dels altres agents que intervenen en les transformacions.

– Tendir a assumir la integració i coordinació dels processos que intervenen en les transformacions per tal de donar les majors facilitats als clients i ampliar l’oferta dels seus serveis.

– Oferir al mercat els seus serveis a un preu just i adequat a la qualitat, responsabilitat i dedicació sol·licitada pels clients.

Valors

Realització professional i personal dels seus membres.

Satisfacció dels clients i dels altres agents del procés edificatori.

Millora de la qualitat de vida de la població i de la sostenibilitat i respecte al medi ambient en les transformacions humanes.

El treball en equip.

La innovació, la recerca i el desenvolupament de processos per millorar en la nostra activitat.

Formació, educació i experiència.

Productivitat i eficiència, economia.

Transmissió i divulgació del coneixement.

Els drets humans i la cultura.